Besluit uiterwaardmaatregel Koppelerwaard

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen een omgevingsvergunning hebben verleend voor de nieuwe inrichting van de uiterwaard Koppelerwaard. Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van dit besluit is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

Het ontwerpbesluit voor de betreffende omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Over dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Toelichting besluit
De nieuwe inrichting van de Koppelerwaard omvat in hoofdzaak de plaatsing van een roosmolen ten behoeve van de waterhuishouding in deze uiterwaard. Om deze roosmolen te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?
Van woensdag 13 april 2016 tot en met woensdag 25 mei 2016 ligt deze omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvraag).

U kunt de betreffende stukken inzien op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.


Digitale inzage
Het besluit en alle bijbehorende stukken kunt u ook hier inzien.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbesluit tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 14 april 2016 tot en met woensdag 25 mei 2016 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:
- Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.