Besluiten uiterwaardmaatregel Scherenwelle en Ontgrondingenwetvergunning verlaging zomerbed

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel respectievelijk een omgevingsvergunning en twee Natuurbeschermingswetvergunningen hebben verleend voor de aanleg van de uiterwaardmaatregel Scherenwelle. In het geval van de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het een wijziging van de twee reeds verleende vergunningen. Daarnaast heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een Ontgrondingenwetvergunning verleend voor de verlaging van het zomerbed, dit betreft een ambtshalve wijziging van de reeds verleende vergunning. Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De ontwerpbesluiten voor de betreffende vier vergunningen hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Over deze ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Toelichting besluiten
Omgevingsvergunning Scherenwelle
Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wordt onder andere de uiterwaard Scherenwelle opnieuw ingericht. Deze nieuwe inrichting omvat onder andere een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de uiterwaarddelen met rietmoeras en ooibos. Daarnaast wordt een eenzijdig met de IJssel verbonden nevengeul aangelegd. Hiervoor zijn kap- en graafwerkzaamheden nodig. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij het besluit ter inzage liggende kaartmateriaal.

Gewijzigde Natuurbeschermingswetvergunningen Scherenwelle
Om tijdig te kunnen starten met de werkzaamheden in Scherenwelle is een wijziging van de twee reeds verleende Natuurbeschermingswetvergunningen nodig (door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). De wijzigingen van de twee vergunningen maken het mogelijk om onder voorwaarden de werkzaamheden in het broedseizoen (april tot en met oktober) voort te zetten.

Gewijzigde Ontgrondingenwetvergunning verlaging zomerbed
Op initiatief van het bevoegde gezag vindt een ambtshalve wijziging van de reeds verleende Ontgrondingenwetvergunning plaats. Het betreft een wijziging van de voorschriften omtrent archeologie en de procedure voor de goedkeuring van werkplannen. Dit besluit heeft alleen betrekking op de verlaging van het zomerbed (en niet op de uiterwaardmaatregelen).

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van woensdag 18 februari 2015 tot en met woensdag 1 april 2015 liggen de volgende besluiten ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken:

  • Omgevingsvergunning Scherenwelle (burgemeester en wethouders gemeente Kampen);
  • Gewijzigde Natuurbeschermingswetvergunning Scherenwelle (Staatssecretaris van Economische Zaken);
  • Gewijzigde Natuurbeschermingswetvergunning Scherenwelle (Gedeputeerde Staten van Overijssel);
  • Gewijzigde Ontgrondingenwetvergunning verlaging zomerbed (Minister van Infrastructuur en Milieu).

U kunt de betreffende documenten inzien op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Digitale inzage
- De betreffende besluiten en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien via: www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.
- De Natuurbeschermingswetvergunning van de Staatssecretaris van Economische Zaken kunt u tevens inzien via: vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet.
- De Natuurbeschermingswetvergunning van de Gedeputeerde Staten van Overijssel kunt u tevens inzien via: www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze op het ontwerpbesluit tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 19 februari 2015 tot en met woensdag 1 april 2015 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:
- Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.