Besluiten uiterwaardmaatregel Zalkerbosch

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen en het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland respectievelijk een omgevingsvergunning en watervergunning hebben verleend voor de nieuwe inrichting van de uiterwaard Zalkerbosch. Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De ontwerpbesluiten voor de betreffende twee vergunningen hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. Over deze ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Toelichting besluiten

Omgevingsvergunning Zalkerbosch
Met de nieuwe inrichting van de uiterwaard Zalkerbosch wordt natuurontwikkeling beoogd, waarbij (onder andere) hardhoutooibos wordt aangelegd. Ten behoeve van deze natuurontwikkeling worden enkele bestaande bomen gekapt. Om de voorgenomen aanleg- en kapwerkzaamheden te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij dit besluit ter inzage liggende kaartmateriaal.

Watervergunning Zalkerbosch
De aanleg- en kapwerkzaamheden in de uiterwaard Zalkerbosch vinden voor een deel plaats in de beschermingszone van een waterkering. Om die reden is een watervergunning nodig. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij dit besluit ter inzage liggende kaartmateriaal.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van woensdag 16 september 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015 liggen de volgende besluiten ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvragen):
- Watervergunning Zalkerbosch (dagelijks bestuur Waterschap Groot Salland);
- Omgevingsvergunning Zalkerbosch (burgemeester en wethouders gemeente Kampen).

U kunt de betreffende documenten inzien op de volgende locaties:
- provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
- gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Digitale inzage
- De besluiten en alle bijbehorende stukken kunt u ook inzien via deze website.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze op het ontwerpbesluit tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 17 september 2015 tot en met woensdag 28 oktober 2015 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:
- Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.