Besluiten uiterwaardmaatregel Scherenwelle

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties besluiten zijn genomen voor de nieuwe inrichting van de uiterwaard Scherenwelle. Het betreft een omgevingsvergunning van de burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen en de wijziging van drie reeds verleende vergunningen: de watervergunning van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta en de tweede wijziging van de twee Natuurbeschermingswet-vergunningen (verleend door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). Overigens betreft het een tweede cluster besluiten ten behoeve van de uiterwaardmaatregel Scherenwelle. Het eerste cluster omvatte de eerste wijziging van de twee Natuurbeschermingswet-vergunningen en een omgevingsvergunning. Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van dit besluit is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van donderdag 19 mei 2016 tot en met woensdag 29 juni 2016. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn gedurende deze periode twee zienswijzen naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in de besluiten. Tevens hebben ambtshalve wijzigingen in de besluiten plaatsgevonden. Voor de beantwoording van de zienswijzen en een toelichting op de (ambtshalve) wijzigingen wordt verwezen naar de Reactienota die met de besluiten ter inzage is gelegd.

Toelichting besluiten
De nieuwe inrichting van Scherenwelle omvat onder andere de aanleg van een eenzijdig met de IJssel verbonden nevengeul en een aanpassing van de daarop aansluitende, bestaande hank. Deze nevengeul en hank worden met een gewijzigde, grotere diepte aangelegd (1,0 in plaats van 0,3 meter beneden NAP). Daarnaast wordt een extra zomerkade met klepduiker aangelegd ten behoeve van de waterhuishouding in het oostelijk deel van de uiterwaard. Voor de exacte ligging van de nevengeul, hank en extra zomerkade met klepduiker wordt verwezen naar het bij de besluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.

Omgevingsvergunning en gewijzigde watervergunning Scherenwelle
Vanwege de verdiepte aanleg van de nevengeul/hank en de aanleg van een extra zomerkade met klepduiker zijn een omgevingsvergunning en een wijziging van de reeds verleende watervergunning nodig.

Gewijzigde Natuurbeschermingswetvergunningen Scherenwelle
Vanwege de verdiepte aanleg van de nevengeul/hank en de aanleg van een extra zomerkade met klepduiker is ook een wijziging van de twee reeds verleende Natuurbeschermingswet-vergunningen nodig (door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). Daarnaast is ook een wijziging van beide vergunningen nodig om, onder voorwaarden, zowel in het najaar als in het voorjaar werkzaamheden in Scherenwelle te kunnen uitvoeren.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van woensdag 27 juli 2016 tot en met woensdag 7 september 2016 liggen de volgende besluiten ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvragen):

  • Omgevingsvergunning (burgemeester en wethouders gemeente Kampen);
  • Watervergunning (dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta);
  • Natuurbeschermingswetvergunning (Staatssecretaris van Economische Zaken);
  • Natuurbeschermingswetvergunning (Gedeputeerde Staten van Overijssel).


U kunt de betreffende stukken inzien op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 20.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.


Digitale inzage

  • De besluiten en alle bijbehorende stukken kunt u ook inzien via deze website.


Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze over de ontwerpbesluiten tijdig naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 28 juli 2016 tot en met woensdag 7 september 2016 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift. Daarnaast kunnen belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen alle wijzigingen in de besluiten.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:
- Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van de besluiten. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.