Besluiten aanleg Rietmoeras

Van donderdag 5 september 2013 tot en met woensdag 16 oktober 2013 hebben de volgende stukken ter inzage gelegen: de omgevingsvergunningen van de gemeente Kampen, de watervergunning van Waterschap Groot Salland en de ontheffing Flora- en faunawet van de minister van Economische Zaken.

Welke besluiten lagen er ter inzage?

  1. De omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarmee a. de aanleg van het tijdelijke gronddepot en b. het rietmoeras mogelijk worden gemaakt en waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan ‘1e herziening Dronthen’ van de gemeente Kampen, met alle bijbehorende stukken.
  2. De watervergunning op grond van de Waterwet voor het uitvoeren van handelingen in het watersysteem van Waterschap Groot Salland, met alle bijbehorende stukken. 
  3. De ontheffing op grond van de Flora- en faunawet die betrekking heeft op het door werkzaamheden mogelijk handelen in strijd met artikel 11 van de minister van Economische Zaken, met alle bijbehorende stukken.
  4. Reactienota rietmoeras IJsseldelta-Zuid

Deze besluiten werden met dezelfde procedure (provinciale coördinatieregeling) voorbereid, waarbij de provincie Overijssel de algehele coördinatie verzorgt. Tijdens de gecoördineerde zienswijzenpocedure is een aantal zienswijzen ingediend. De bevoegde gezagen hebben gezamenlijk de Reactienota Rietmoeras IJsseldelta-Zuid opgesteld, die als bijlage bij de besluiten is gevoegd.
De zienswijzen hebben niet tot aanpassing van de ontwerpbesluiten geleid. Bij de vaststelling van de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is een ambtshalve wijziging doorgevoerd in voetnoot 1 van de brief. De overige besluiten zijn ten opzichte van de ontwerpbesluiten niet inhoudelijk gewijzigd.

Crisis- en herstelwet
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op de besluiten ter verwezenlijking van IJsseldelta-Zuid. Voor het instellen van beroep betekent dit:

dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en
deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld een schorsing van het besluit.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht
Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Vragen
Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer M. Tonkes, telefoonnummer 038 499 78 52 of mevrouw A. Spoelder telefoonnummer 038 499 81 14 .