Ontwerpbesluiten

Van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013 hebben onderstaande ontwerpbesluiten ter inzage gelegen.

  1. Ontwerpbestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen met bijbehorende stukken, waaronder het MER.
  2. Ontwerpbestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Dronten met bijbehorende stukken, waaronder het MER.
  3. Ontwerpprojectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende stukken, waaronder het MER.
  4. Ontwerpprojectplan op grond van de Waterwet van Waterschap Groot Salland en de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende stukken, waaronder het MER.
  5. Ontwerpontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Minister van Economische Zaken met bijbehorende stukken.
  6. Ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Minister van Economische Zaken met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling.
  7. Ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling.
  8. Ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling.
  9. Ontwerpbesluiten op grond van de Wet geluidhinder van het college van B&W van de gemeente Kampen.

Deze besluiten werden met dezelfde procedure (gemeentelijke en provinciale coördinatieregeling) voorbereid, waarbij de provincie Overijssel zorg draagt voor de algehele coördinatie.