Cluster 12

Cluster 12 betreft een watervergunning van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor:

  • Graafwerkzaamheden op diverse percelen in de gemeente Kampen, ten oosten en westen van de primaire waterkering langs het Drontermeer, ten behoeve van de gedeeltelijke aanleg van het westelijk deel van de hoogwatergeul. Het betreft het gedeeltelijk afgraven van beide zijden van de bestaande waterkering (niet de kernzone) binnen de beschermingszones van deze waterkering, alleen voor zover dit de stabiliteit van de kering niet aantast. Daarnaast maakt deze watervergunning mogelijk dat ter plaatse een deel van de hoogwatergeul wordt gegraven (het resterende deel wordt gegraven als de primaire waterkering langs het Drontermeer volledig kan worden afgegraven). Omdat de voorziene graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen de beschermingszones van de waterkering, is een watervergunning nodig. Voor de exacte locatie van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij het (ontwerp)besluit behorende kaartmateriaal.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 3 maart 2016 tot en met woensdag 13 april 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 11 mei 2016 tot en met woensdag 22 juni 2016.