Cluster 15

Cluster 15 betreft een watervergunning van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor:

  • Werkzaamheden op diverse percelen in de gemeente Kampen, nabij de primaire waterkering (kanteldijk) om de Drontermeertunnel. Het betreft de aanleg van een kade met voetpad rondom de kanteldijk en graafwerkzaamheden ten behoeve van de natuurlijke inrichting en het oppervlaktewater van de hoogwatergeul ten zuiden van de kanteldijk. Voor zover deze werkzaamheden plaatsvinden binnen de beschermingszone van de waterkering, is hiervoor een watervergunning nodig. Voor de exacte locatie van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij het (ontwerp)besluit behorende kaartmateriaal.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 21 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017.