Cluster 1A

Cluster 1a betreft een projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu, een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en een bestemmingsplan van de raad van de gemeente Kampen voor:

  • De realisatie van een doorgaande vaarverbinding over het Reevediep.
    In 2013 zijn de hoofdbesluiten voor de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, met als onderdeel het Reevediep, vastgesteld (cluster 1). Bij uitspraak van 25 november 2015 zijn de hoofdbesluiten voor zover deze het gebruik als vaarverbinding van het (meest) westelijke deel van het Reevediep betroffen (waar het Reevediep uitmondt in het Drontermeer) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. De reden hiervoor was dat verstoring van de beschermde rietoever (onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren) ten noorden van het Reevediep als gevolg van recreatievaart niet was uit te sluiten. Om deze verstoring te voorkomen, zijn maatregelen uitgewerkt waarbij de beoogde vaargeul tussen het Reevediep en de vaargeul in het Drontermeer wordt versmald, met ten noorden hiervan enkele rieteilanden, een rietkraag en een geul (ter afscherming van de bestaande, beschermde rietoever). Om dit te kunnen realiseren, zijn een projectplan Waterwet, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en een herziening van het bestemmingsplan ‘IJsseldelta-Zuid’ van de gemeente Kampen nodig.

Voor een toelichting en de exacte locaties van de doorgaande vaarverbinding en de bijbehorende maatregelen wordt verwezen naar de (ontwerp)besluiten en het bijbehorende kaartmateriaal.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 12 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017.
  • Definitieve besluiten: woensdag 8 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017.