Cluster 1B

Cluster 1b betreft een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel voor:

  • een wijziging van de reeds verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de realisatie van een doorgaande vaarverbinding over het Reevediep.
    Recent zijn de besluiten voor de realisatie van een doorgaande vaarverbinding over het Reevediep vastgesteld en bekendgemaakt, met daarbij onder andere een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (cluster 1a). Deze besluiten zijn nodig voor maatregelen om verstoring van de beschermde rietoever (onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren) ten noorden van het Reevediep als gevolg van recreatievaart te voorkomen. De maatregelen betreffen het versmallen van de beoogde vaargeul tussen het Reevediep en de vaargeul in het Drontermeer en het ten noorden hiervan realiseren van enkele rieteilanden, een rietkraag en een geul (ter afscherming van de bestaande, beschermde rietoever). Om deze maatregelen in het voorjaar van 2018 te kunnen realiseren is een wijziging van de reeds verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze wijziging betreft een verlenging van de in de vergunning toegestane uitvoeringsperiode van 1 maart tot 15 april (onder voorwaarden). 

Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de wijziging wordt verwezen naar het (ontwerp)besluit.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 23 november 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018.
  • Definitief besluit: woensdag 7 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018.