Cluster 20

Cluster 20 betreft een projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu en een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • De gewijzigde aanleg en bouw van het inlaatsysteem IJsseldijk (Kamperstraatweg). Dit inlaatsysteem bestaat uit een inlaatwerk in het toekomstige tracé van de Kamperstraatweg (ten westen van het huidige tracé), een grondlichaam aan de IJsseloever en een migratiegeul/vispassage. Het gehele inlaatsysteem is beschreven in het ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet. De ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft uitsluitend betrekking op het inlaatwerk.Door het inlaatsysteem kan, na het afgraven van de huidige IJsseldijk, water van de IJssel in het toekomstige Reevediep worden gelaten. Voor het inlaatsysteem zijn eerder een projectplan Waterwet (cluster 1) en een omgevingsvergunning (cluster 8) vastgesteld. In verband met de versnelde uitvoering van fase 2 van de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid zijn aanpassingen in het ontwerp van het inlaatsysteem doorgevoerd. Dit gewijzigde ontwerp wordt als onderdeel van fase 1 van de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid gerealiseerd. Vanwege de aanpassingen in het ontwerp zijn voor de aanleg en bouw van het inlaatsysteem opnieuw een projectplan Waterwet en een omgevingsvergunning nodig. Voor een toelichting van de aanpassingen en de exacte locatie van het inlaatsysteem wordt verwezen naar de ontwerpbesluiten en het bijbehorende kaartmateriaal.


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen
• (Ontwerp)besluiten: donderdag 2 maart 2017 tot en met woensdag 12 april 2017.
• Definitieve besluiten: woensdag 17 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017.*

* Per abuis is de bekendmaking van de definitieve besluiten één dag te laat, op donderdag 18 mei 2017, verschenen in de Staatscourant. Om die reden zijn de inzagetermijn en beroepstermijn met één dag verlengd tot en met donderdag 29 juni 2017.