Cluster 21

Cluster 21 betreft een projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de Staatssecretaris van Economische Zaken voor:

  • De gewijzigde realisatie van een sluiscomplex in de Reevedam, de waterkering die in het Drontermeer is aangelegd als onderdeel van fase 1 van het project IJsseldelta. Het Reevesluiscomplex omvat een schutsluis, spuisluis en vismigratievoorziening, met daarbij behorende geleidewerken, remmingwerken en wachtplaatsen voor schepen. Eerder zijn een projectplan Waterwet en een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (inmiddels opgegaan in de Wet natuurbescherming) vastgesteld en in werking getreden voor een sluiscomplex met keersluizen in de Reevedam (cluster 1). In verband met de versnelde uitvoering van fase 2 van het project IJsseldelta zijn aanpassingen in het ontwerp van het sluiscomplex doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn onder andere nodig omdat de keersluizen worden vervangen door een schutsluis en een spuisluis. Vanwege de aanpassingen in het ontwerp zijn voor de realisatie van het Reevesluiscomplex opnieuw een projectplan Waterwet en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Voor een toelichting op de aanpassingen en de exacte locatie van het Reevesluiscomplex wordt verwezen naar de (ontwerp)besluiten en het bijbehorende kaartmateriaal.


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017.
  • Definitieve besluiten: woensdag 8 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017