Cluster 26

Cluster 26 betreft een projectplan op grond van de Waterwet van het dagelijks bestuur van het waterschap Zuiderzeeland, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming van de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland en een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten voor:

De versterking van de Drontermeerdijk. Om vanaf 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel veilig buiten de polder te houden en richting het IJsselmeer te leiden, moet onder meer de Drontermeerdijk worden versterkt. De werkzaamheden vinden plaats over een afstand van circa 3 kilometer vanaf de Roggebotsluis/N307 in de richting van Elburg. De Drontermeerdijk wordt binnendijks versterkt. De dijk wordt verhoogd met ruim 2,5 meter boven de hoogte van de huidige dijk. De kruin (bovenzijde) van de dijk is na de versterking circa 10 meter landinwaarts verplaatst. De Provincialeweg (N306) wordt op de kruin van de dijk aangelegd.

Een toelichting op de maatregelen aan de Drontermeerdijk staat in de ontwerpbesluiten.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen
• Ontwerpbesluiten: donderdag 7 februari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019.
• Definitieve besluiten: donderdag 18 juli 2019 t/m woensdag 28 augustus 2019