Cluster 27

Cluster 27 betreft een vergunning op grond van de Waterwet van het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta voor:

De legalisatie van een reeds gegraven greppel langs de Kamperstraatweg, direct ten oosten van de Chalmotweg. Tijdens de realisatie van het nabijgelegen Reevediep is er lokaal wateroverlast ontstaan. Om vernatting van het naastgelegen agrarische perceel te voorkomen is direct (in overleg met het waterschap zonder watervergunning) een greppel aangelegd. Om deze reeds gegraven greppel te legaliseren is er een vergunning op grond van de Waterwet nodig.

Een verdere toelichting op de maatregelen staat in het ontwerpbesluit. Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot het gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen
• Ontwerpbesluiten: woensdag 6 maart 2019 tot en met dinsdag 16 april 2019.
• Definitieve besluiten: woensdag 22 mei 2019 tot en met dinsdag 2 juli 2019.