Veelgestelde vragen

 • Wat is het doel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta?

  Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd om de in de eerste plaats de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle te verbeteren. Het gaat dus om droge voeten voor de bewoners van Kampen, Zwolle en omgeving. Het project is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat met meer dan dertig maatregelen werkt aan de veiligheid van vier miljoen inwoners van het Nederlandse rivierengebied.

 • Wat wordt er gedaan om de regio waterveiliger te maken?

  Om de waterveiligheid te verbeteren wordt een Zomerbedverlaging uitgevoerd. De IJssel wordt over een lengte van 7,5 kilometer (tussen de Molenbrug en de Eilandbrug), gemiddeld met 2 meter uitgediept. Tegelijkertijd wordt de hoogwatergeul Reevediep aangelegd tussen de IJssel en het Drontermeer, waarmee bij extreme omstandigheden een deel van het hoogwater op de IJssel kan worden afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer.

 • Wordt er alleen gewerkt aan waterveiligheid?

  “Samen werken aan een veilige en mooie IJsseldelta”. Dat is de opdracht van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Dus naast de opdracht voor het verbeteren van de waterveiligheid, wordt er ook gewerkt aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dit doen wij in de uiterwaarden langs de IJssel: Onderdijkse Waard, Vreugderijkerwaard, Bentinckswelle, Zalkerbosch, Koppelerwaard en Scherenwelle. Maar het meest in het oog springend is de komst van het Reevediep en het noordelijk deel van het Drontermeer. Daar wordt ruim 300 hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier over enkele jaren volop van genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart, inclusief aanlegsteigers.

  Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, met naast het Reevediep ook een ruilverkaveling om agrarische bedrijven te versterken, en van de ontwikkeling van het recreatiegebied Roggebot. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling was ook het realiseren van de nieuwe woonwijk Reeve. Echter de Raad van State heeft het bestemmingsplan hiervoor niet goedgekeurd. De gemeente Kampen doet daarom opnieuw onderzoek naar dit deelproject.

 • Hoe ziet de planning van het project eruit?

  Met de minister is afgesproken dat in 2016 de zomerbedverlaging klaar is, dus aan het begin van het hoogwaterseizoen. De hoogwatergeul Reevediep moet eind 2023 kunnen functioneren als hoogwatergeul vanaf de IJssel.

 • Wat is het verschil tussen de vaargeul en de hoogwatergeul Reevediep?

  De hoogwatergeul Reevediep is het hele gebied tussen de nieuwe dijken, dat gebruikt wordt de afvoercapaciteit van de IJssel bij hoogwater te vergroten. Door het Reevediep kan extra water worden afgevoerd via het Drontermeer en Vossemeer naar het IJsselmeer. De vaargeul is een klein deel van de hoogwatergeul Reevediep, waarop straks in het zomerseizoen recreatieboten kunnen varen. Aandachtspunt is dat strikt genomen, net als bij de IJssel, alleen de vaargeul Reevediep heet en het gebied tussen de hoofdgeul en de dijken de Reevediep-uiterwaarden. Gemakshalve wordt echter ook voor het gehele gebied de naam Reevediep gebruikt.

 • Wat heeft het project bergen IJsselkogge te maken met Ruimte voor de Rivier IJsseldelta?

  De middeleeuwse IJsselkogge, die op de bodem van de rivier gevonden was, lag in de weg om de Zomerbedverlaging goed te kunnen uitvoeren en moest daarom wijken. Omdat het om uniek culureel/archeologisch erfgoed gaat, wilde Rijkswaterstaat het ophalen en bergen van de kogge zorgvuldig doen. In september 2015 is daarom onderwateronderzoek uitgevoerd. Op woensdag 10 februari 2016 is het wrak van de IJsselkogge onder veel belangstelling uit het water gelicht. Het is overgebracht naar de Bataviawerf in Lelystad, waar de stichting Batavialand onderzoekt of en op welke manier het schip geconserveerd kan worden.