Herbegrenzing Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren

Welk ontwerpbesluit ligt nu ter inzage?
De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) maakt, ter voldoening aan artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij voornemens is het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren (076) van 16 februari 2010 (Stcrt. 2010, 2012) te wijzigen.

Hoe komt u aan informatie?
Tijdens de terinzagelegging van donderdag 6 juni 2013 tot en met woensdag 17 juli 2013 kunt u het ontwerpwijzigingsbesluit digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien bij de vestiging van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen reageren door in de aangegeven periode van terinzagelegging een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze per post of digitaal via internet indienen. Uw digitale reactie kunt u van donderdag 6 juni 2013 tot en met woensdag 17 juli 2013 versturen aan zienswijzenatura2000@minez.nl.
Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met woensdag 17 juli 2013 sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. Programmadirectie Natura 2000 / ontwerpwijzigingsbesluit Veluwerandmeren
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Uw zienswijze dient uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar u op reageert en een opgave van de reden(en) waarom u zich niet met het ontwerpwijzigingsbesluit kunt verenigen.
U kunt alleen reageren op het gewijzigde onderdeel van het aanwijzingsbesluit Veluwerandmeren, in dit geval op de wijziging van de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Op de andere onderdelen, zoals de begrenzing van de rest van het gebied en de instandhoudingsdoelstellingen, kunt u niet reageren omdat deze reeds eerder zijn vastgesteld.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Na afloop van de terinzagelegging van zes weken worden de reacties gebundeld. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging. Mede op basis van de zienswijzen neemt de Staatssecretaris van EZ het wijzigingsbesluit. Op dit besluit kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als indiener van een zienswijze krijgt u bericht over het definitieve wijzigingsbesluit.

Vragen
Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het DR-Loket, telefoon 0800 22 333 22 (gratis).