Herbegrenzing Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren

Het besluit tot aanwijzing van de Veluwe­ randmeren als Natura 2000­gebied dat op 16 februari 2010 is vastgesteld (Stcrt. 2010, 2212), wordt middels dit besluit gewijzigd. De wijziging betreft de aanwijzing als Natura 2000­gebied van 42,7 ha aangelegd natuurgebied, waarvan 8 ha compensatiegebied (ADC­toets). Voor het project IJsseldelta­Zuid is in 2013 een vergunning verleend volgens de Natuurbeschermingswet 1998 waarin het voorschrift is opgenomen dat er een leefgebied wordt aangelegd voor de broed­ vogels Roerdomp en Grote Karekiet ter grootte van 42,7 ha. De Europese Commissie is in januari 2017 in kennis gesteld dat er een uitbreiding heeft plaats gevonden om ruimte te geven aan compensatie. Door de aanwijzing wordt nieuw leefgebied voor soorten van het Natura 2000­gebied Veluwerandmeren geïntegreerd
in Natura 2000.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om:

  • de doelstellingen van het beschermd natuur­ monument te verwijderen uit de nota van toelichting van het oorspronkelijke besluit.Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht, waardoor de doelstellingen ten aanzien van het natuur­ schoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het voormalige beschermd natuurmonument geen onderdeel meer uitmaakt van de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000­gebied;
  • een toelichting te geven op de algemene exclaveringsformule in paragraaf 3.4 van de Nota van toelichting van het oorspronke­ lijke besluit.

De exacte inhoud van de wijzigingen staat beschreven in de Nota van toelichting van het wijzigingsbesluit. Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp) besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen
Ontwerpbesluiten: donderdag 6 juni 2013 tot en met woensdag 17 juli 2013.
Definitieve besluiten: 3 mei 2017 tot en met 13 juni 2017.