Besluiten

Van 23 januari 2014 tot en met 6 maart 2014 hebben onderstaande besluiten ter inzage gelegen.

  1. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit “afwijking van het bestemmingsplan” van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen met bijbehorende documenten;
  2. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende documenten, waaronder het milieueffectrapport (MER) Zomerbedverlaging Beneden-IJssel;
  3. Watervergunning op grond van de Waterwet van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Groot Salland met bijbehorende documenten;
  4. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Staatssecretaris van Economische Zaken met bijbehorende documenten, waaronder de Passende Beoordeling;
  5. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met bijbehorende documenten, waaronder de Passende Beoordeling;
  6. Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van Economische Zaken met bijbehorende documenten;
  7. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende documenten, waaronder het MER Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.

Alle besluiten zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Bijlage 1 van de Reactienota Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bevat een overzicht van de wijzigingen. Deze besluiten worden volgens dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid.

De ontwerpbesluiten hebben ter inzage gelegen van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De in deze periode ingediende zienswijzen hebben geleid tot diverse wijzigingen in de besluiten. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de (ambtshalve) wijzigingen wordt verwezen naar de Reactienota Zomerbedverlaging Beneden-IJssel die onderdeel uitmaakt van de besluiten. Op 16 augustus 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een toetsingsadvies over het MER uitgebracht. In de Reactienota is een bijlage toegevoegd waarin is toegelicht hoe het advies van de commissie is verwerkt in de definitieve m.e.r.-plichtige besluiten.