Natuurbeschermingswetvergunning (Gedeputeerde Staten van Overijssel).

Besluit

Aanvraag en bijlagen