Samen doorwerken aan waterveiligheid en bereikbaarheid - N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken de provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, aan de vernieuwing van de N307 en aan een nieuwe oeververbinding tussen de twee provincies. De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer. Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid breken we de Roggebotsluis af, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. En ten slotte bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiliger situatie voor gebruikers van weg en water.

Dit willen we bouwen
De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt, maar krijgt een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen voor de langzaam en snel verkeer en ongelijkvloerse kruisingen. Om dit te bereiken maken we op het traject hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, van Ketelhaven naar Elburg, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt straks op een nieuwe manier met op- en afritten aangesloten op de N307.
En we halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg. Hierdoor verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrij doorstromen. Er ontstaat hier nieuwe natuur die aantrekkelijk is voor flora, fauna en de recreant. Om de grotere afstand van 100 meter tussen de oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.
Ten slotte zorgen we ervoor dat het mogelijk is de autoweg in de toekomst verder uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.


Bekijk het ontwerp in 3D
De impressies van de nieuwe N307 en de nieuwe brug kunt u hier ook in 3D bekijken.

Plan in Hoofdlijnen
Uit de planuitwerking voor het verbeteren van N307 Roggebot-Kampen is in 2018 een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen. Dit is in februari 2019, na een inspraakperiode, door de besturen van beide provincies vastgesteld.  

Planning
Het vastgestelde Plan in Hoofdlijnen is de basis voor de volgende fase: de realisatiefase.
Deze fase kent twee onderdelen: voorbereiding en uitvoering:
1. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor de benodigde Hoofdbesluiten: bestemmingsplannen, projectplannen Waterwet, MER-actualisatie, vergunningen en de grondaankoop.
2. De aanleg, bouw en herinrichting van de N307 start in 2020. Het project moet eind 2022 gereed zijn.

2019: opstellen documenten Hoofdbesluiten, start ruimteliijke ordeningsprocedure (in 2 fasen: eerst ontwerp besiuiten daarna definiitieve besluiten; in beide gevallen met 6 weken terinzagelegging/inspraak)
2019 : start aanbesteding van het wetk
2020 : start uitvoering/bouw
31-12-2022 : project klaar


Meer informatie
Dit is een project van de provincies Overijssel en Flevoland.
Heeft u vragen over het N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u contact opnemen provincie Flevoland via 0320-265200 of met omgevingsmanager Froukje Oostra: +31(0)6 - 52 01 85 31 of per email: Roggebot@flevoland.nl.