Samen doorwerken aan waterveiligheid - N307

In het gebied tussen Dronten en Kampen gaan de Provincies Flevoland en Overijssel, samen met het Rijk, werken aan de vernieuwing van de N307. En de oeververbinding tussen de twee provincies. De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt plaats voor nieuwe infrastructuur. Een infrastructuur met gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer. Op hetzelfde moment werken we aan enkele ingrepen die nodig zijn voor de waterveiligheid van de regio. De Roggebotsluis verdwijnt, de doorgang voor het water wordt hier een stuk breder en er komt een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarhoogte. Het resultaat belooft een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Dit willen we bouwen
De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt, maar krijgt een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. Om dit te bereiken, tekenen we de wegstructuur opnieuw en maken we op het traject hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De N306, van Ketelhaven naar Elburg, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt op een nieuwe manier met op- en afritten aangesloten op de N307.

We halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg. Hierdoor verdwijnt de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan zo vrij doorstromen. Er ontstaat hier nieuwe natuur die aantrekkelijk is voor flora, fauna en toerist. Om de grotere afstand van honderd meter tussen de oevers te overspannen komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar schepen tot 7 meter hoogte kunnen er onderdoor varen. We zorgen ervoor dat het mogelijk is, in de toekomst, de autoweg uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Bekijk het ontwerp in 3D
De impressies van de N307 en de brug kunt u hier ook in 3D bekijken.

Het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen ligt ter inzage
Uit de planuitwerking voor het verbeteren van N307 Roggebot – Kampen is een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen.

U kunt het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen voor de N307 Roggebot – Kampen inzien van 15 oktober tot en met 26 november 2018. Het (ontwerp)Plan ligt ter inzage bij het provinciehuis in Zwolle en Lelystad en de gemeentehuizen van Kampen en Dronten. Maak voor het inzien van het (ontwerp)Plan bij de gemeenten vooraf een afspraak. U kunt het (ontwerp)Plan ook vanaf 15 oktober onder aan deze pagina downloaden.

U kunt reageren op het (ontwerp)Plan
Mocht u het niet eens zijn met het plan of aanvullende inzichten hebben dan kunt u een reactie indienen. Wij ontvangen deze bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie voorzien van datum, naam, postadres en woonplaats zenden aan n307@flevoland.nl onder vermelding van “Reactie (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen N307”. U kunt hem ook sturen naar het projectteam N307 Roggebot – Kampen, ter attentie van Gerrit Kuper, Postbus 55, 8200 AB in Lelystad. Zorgt u ervoor dat uw reactie uiterlijk 26 november 2018 in ons bezit is.

Alle reacties worden verwerkt in een reactienota. Hierin wordt gemotiveerd aangegeven waarom een reactie wordt overgenomen of afgewezen. Deze nota krijgt tegelijkertijd met de definitieve vaststelling van het Plan in Hoofdlijnen een openbare status.

Planning
Het project N307 Roggebot - Kampen zit nu in de planuitwerkingsfase. Tijdens deze fase is het (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen verder uitgewerkt en zijn de nodige vergunningen aangevraagd.
Najaar 2018 : (Ontwerp)Plan in Hoofdlijnen
Voorjaar 2019 : hoofdvergunningen in procedure
2019 : start aanbesteding
2020 : start realisatie
31-12-2022 : project klaar!

Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op de websites van provincies Overijssel en Flevoland.
Heeft u vragen over het N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen provincie Flevoland via 0320-265200 of met omgevingsmanager Gerrit Kuper via N307RoggebotKampen@flevoland.nl.