Samen doorwerken aan waterveiligheid - N307

De N307, die loopt van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De provincies Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, vlot en veilig kan verplaatsen en dat bewoners beschermt zijn tegen overstromingen.

Het verkeer staat steeds vaker vast op het traject N307 tussen Roggebot en Kampen. Het bestaande wegennet kan het huidige verkeer niet verwerken. Daarnaast kunnen langzaam rijdend (landbouw-)verkeer en de opening van de Roggebotbrug, vooral in de spitsuren, files veroorzaken. In de toekomst neemt het verkeer alleen maar toe en daarmee wordt de doorstroming slechter.

Het probleem ligt vooral bij de rotonde aan de kant van Flevoland en de brug over de Roggebotsluis. De huidige brug bij de sluis staat nu geregeld open. Dit zorgt voor lange wachttijden op de N307 en de N306. De rotonde bij de N306 zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Daarnaast is het verwijderen van de Roggebotsluis/brug en het verbreden van de doorgang Drontermeer – Vossemeer het sluitstuk van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Hoogwaterveiligheid is gerealiseerd als bij hoogwater het vele water van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer kan stromen.

Wat gaan we doen?
Op het gebied van beschermen tegen hoog water:

  • De Roggebotsluis verwijderen en vervangen voor een hogere brug;
  • Benutten afvoercapaciteit Reevediep;
  • Verbreden van de doorgang Drontermeer – Vossemeer.

Op het gebied van doorstroming en veiligheid weggebruikers:

  • Nieuwe hogere brug (7 meter) aanleggen waar schepen onder door kunnen varen minder vaak open gaat
  • In Overijssel veranderen we de N307 van 1 x 2-baans 80 km/u naar 2 x 1-baans 100 km/u
  • Een ongelijkvloerse kruising aanleggen tussen de N307-N306
  • Parallelwegen aanleggen voor fietsers, landbouwverkeer en bestemmingsverkeer
  • Een veilige aansluiting creëren op de N50 en het onderliggend wegennet

De provincies werken nauw samen met verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat, de gemeente Dronten, waterschap Zuiderzeeland, omwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties.

Planning
Het project N307 Roggebot - Kampen zit nu in de planuitwerkingsfase. Tijdens deze fase het ontwerp in Hoofdlijnen nader uitgewerkt.
Voorjaar 2018 : Ontwerp in Hoofdlijnen
Voorjaar 2019 : hoofdvergunningen in procedure
2019 : start aanbesteding
2020 : start realisatie
31-12-2022 : project gereed!

Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op de websites van provincies Overijssel en Flevoland.
Heeft u vragen over het N307 Roggebot-Kampen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen provincie Flevoland via 0320-265265 of met omgevingsmanager Gerrit Kuper via N307RoggebotKampen@flevoland.nl.