Ontwerpbesluiten aanleg Rietmoeras

Van donderdag 23 mei 2013 tot en met woensdag 3 juli 2013 liggen de ontwerpomgevingsvergunningen van de gemeente Kampen, de ontwerpwatervergunning van Waterschap Groot Salland en de ontwerpontheffing Flora- en faunawet van de minister van Economische Zaken ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Aanleg rietmoeras als onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid
De aanleg van de 8 hectare rietmoeras nabij de Buitendijkseweg te Kampen maakt onderdeel uit van de natuurinclusieve aanpak van IJsseldelta-Zuid en is noodzakelijk om negatieve effecten op de Grote Karekiet en de Roerdomp, die door de aanleg van de bypass ontstaan, te voorkomen. Door de aanleg van de bypass gaat circa 4 hectare rietoevers langs de Veluwerandmeren verloren. Voorwaarde vanuit de Natuurbeschermingswetgeving en de bevoegde gezagen is dat dit nieuw te ontwikkelen rietmoeras van voldoende kwaliteit moet zijn voordat met de aanleg van de hoogwatergeul (Reevediep) kan worden gestart. De vrijkomende grond wordt in een tijdelijk gronddepot (Gemeente Kampen, sectie P, nummer 4916) opgeslagen.

Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. De ontwerpomgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarmee a. de aanleg van het tijdelijke gronddepot en b. het rietmoeras mogelijk worden gemaakt en waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan ‘1e herziening Dronthen’ van de gemeente Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen.
2. De ontwerpwatervergunning op grond van de Waterwet voor het uitvoeren van handelingen in het watersysteem van Waterschap Groot Salland, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
3. De ontwerpontheffing op grond van de Flora- en faunawet die betrekking heeft op het door werkzaamheden mogelijk handelen in strijd met artikel 11 van de minister van Economische Zaken, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.
Deze ontwerpbesluiten worden met dezelfde procedure (provinciale coördinatieregeling) voorbereid, waarbij de provincie Overijssel de algehele coördinatie verzorgt.

Hoe komt u aan informatie?
Van donderdag 23 mei 2013 tot en met woensdag 3 juli 2013 liggen alle stukken op de volgende locaties ter inzage:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, open van 9.00 uur tot 17.00 uur
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, open van maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur


In het provinciehuis in Zwolle kunt u de stukken ook buiten kantooruren inzien. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan vóór 28 juni 2013 telefonisch contact op met mevrouw A. Spoelder via 038 499 81 14, zodat met u een afspraak gemaakt kan worden.

Alle documenten zijn te raadplegen via deze website. De ontwerpwatervergunning op grond van de Waterwet van Waterschap Groot Salland is tevens te raadplegen op www.wgs.nl/bekendmakingen.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?
Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. In de zienswijze moet u aangeven op welk ontwerpbesluit u reageert.
U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken in de Nota van Antwoord. Alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingediend, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet-indienen van een zienswijze).

Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze uiterlijk 3 juli 2013 naar:
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid
de heer M. Tonkes
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
U kunt uw zienswijze ook rechtstreeks indienen bij het bevoegd gezag van het besluit waarop uw zienswijze betrekking heeft.

Mondeling
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de periode van ter inzage legging een afspraak maken met mevrouw A. Spoelder, telefoonnummer 038 499 81 14. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegd gezaginstanties. De bevoegd gezaginstanties betrekken uw zienswijze bij het nemen van de definitieve besluiten. Uiterlijk tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd hoe het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan. De gebundelde zienswijzen (Nota van Antwoord) kunt u te zijner tijd downloaden via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Crisis- en herstelwet
IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Vragen
Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer M. Tonkes, telefoonnummer 038 499 78 52 of mevrouw A. Spoelder telefoonnummer 038 499 81 14.