Ontwerp en bouw Reevesluis

Waar momenteel de Roggebotsluis de dijkringen Flevoland en IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de achterliggende Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen Reevedam en het Reevesluiscomplex (fig. 1). Door de verbindende waterkering naar het zuiden te verplaatsen, kan de Roggebotsluis (de bottleneck van het Reevediep) worden verwijderd. Hierdoor komt de volledige afvoercapaciteit van de hoogwatergeul beschikbaar.

Eisen en uitgangspunten
Het Reevesluiscomplex moet hoogwater vanuit het noorden kunnen keren. Bij stormen vanuit noordelijke richting treedt er een forse opwaaiing op vanaf het IJsselmeer.
Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluiscomplex ook de peilscheiding in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer.

Het sluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. De schutsluis is geschikt voor beroepsvaart tot CEMT-klasse IV schepen (110 x 9,5 x 3,0 m) en recreatievaart. De schutsluis krijgt een onbeperkte doorvaarthoogte. De spuisluis kan water spuien vanaf het Drontermeer naar het Vossemeer. Bij vervallen groter dan 0,50 meter is de spuisluis gesloten en heeft deze alleen een waterkerende functie. De vispassage is zo ontworpen dat de minder sterke zwemmers ook goed in staat zijn om langs het sluiscomplex te gaan.

Keersluizen uitgangspunt ontwerp schut- en spuisluis
Voordat besloten werd tot de aanleg van een schut- en spuisluis in de Reevedam, was Isala Delta gestart met de realisatie van keersluizen (fase1). De op dat moment aanwezige constructie vormde het uitgangspunt voor het ontwerp van de schut- en spuisluis (fase 2). Zo vormt de bouwkuip die eigenlijk gepland was voor de aanleg van de westelijke keersluis nu de bouwkuip voor het noordelijke sluishoofd (het bovenhoofd) van de schutsluis (fig. 2). Ook de al aangebrachte fuikwanden worden in de nieuwe situatie gehandhaafd.

Constructief ontwerp sluishoofden en sluisdeuren Reevesluis
De beide sluishoofden van de schutsluis bestaan uit traditionele U-vormige betonconstructies die aangelegd worden in bouwkuipen van stalen damwanden, voorzien van een onderwaterbetonvloer en prefab betonnen palen. Beide sluishoofden zijn voorzien van een enkele draaideur met een hydraulisch bewegingswerk (fig.3).

Constructief ontwerp kolk schutsluis
De sluiskolk bestaat uit verankerde, definitieve, stalen damwanden voorzien van betonnen voorzetwanden. De voorzetwanden worden in het werk gemaakt. Deze voorzetwanden zijn voorzien van bolders, haalkommen en ladders. De kolkvloer bestaat uit een ongewapende onderwaterbetonvloer, die functioneert als stempel tussen de kolkwanden en als bodembescherming.

Constructief ontwerp spuisluis
Ten oosten van de schutsluis bevindt zich de spuisluis (fig 4). Deze bestaat uit een tweetal spui-openingen met elk een breedte van 10,7 meter. Beide openingen zijn voorzien van twee stalen hefschuiven. De spuisluis wordt aangelegd in een bouwkuip.

Uitvoering
Omdat de sluis in het Drontermeer wordt aangelegd, is er eerst een landuitbreiding gemaakt ten zuiden van het bovenhoofd waarin de schutsluis gebouwd kan worden (fig 5). De fundaties kunnen hierdoor vanaf het droge worden aangebracht. Voordat Isala Delta startte met de aanleg van de landuitbreiding, zijn slappe grondlagen tot een diepte van NAP -9,00 m weggebaggerd.

Tijdens de bouw van de sluis moet het passeren van schepen mogelijk blijven. Daarom wordt de spuisluis na de schutsluis gebouwd. Tijdens de aanleg van de schutsluis kan de scheepvaart passeren op de locatie van de toekomstige spuisluis. Als de schutsluis gereed is gaat de scheepvaart hier doorheen varen waarna met de bouw van de spuisluis begonnen wordt.

Tijdens de bouw van de spuisluis in de wintermaanden is de schutsluis volledig geopend. Hierdoor is enerzijds een vlotte verbinding mogelijk voor de scheepvaart en anderzijds kan water afgevoerd worden om bij de huidige Roggebotsluis gespuid te worden. In deze geopende situatie worden de stroomsnelheden in de sluis bewaakt.

Tot slot
Voor de Reevesluis zijn de eerste funderingselementen aangebracht in het werkeiland. Volgens planning wordt de schutsluis in de zomer van 2019 tijdelijk in gebruik genomen. De spuisluis en de vispassage worden in 2020 in gebruik genomen. De volledige oplevering van de Reevesluis is gepland in 2021.