Ontwerpbesluit uiterwaardmaatregel Koppelerwaard (plaatsing roosmolen)

Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wordt onder andere de uiterwaard Koppelerwaard opnieuw ingericht. Voor deze uiterwaardmaatregel is een besluit nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over ontwerpbesluiten.

Toelichting ontwerpbesluit
De nieuwe inrichting van de Koppelerwaard omvat in hoofdzaak de plaatsing van een roosmolen ten behoeve van de waterhuishouding in deze uiterwaard. Om deze roosmolen te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbesluit inzien?
Van donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 ligt het volgende ontwerpbesluit ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvraag):

  • Ontwerp-omgevingsvergunning (burgemeester en wethouders gemeente Kampen).


U kunt de betreffende stukken inzien op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.


Digitale inzage

  • De ontwerpbesluiten en alle bijbehorende stukken kunt u ook inzien via deze website.


Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit.

Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het betreffende ontwerpbesluit naar:

Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over het ontwerpbesluit dient u daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via het telefoonnummer 06-20613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegde gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.