Ontwerpbesluiten uiterwaardmaatregel Scherenwelle

Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wordt onder andere de uiterwaard Scherenwelle opnieuw ingericht. Voor deze uiterwaardmaatregel zijn besluiten nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Het betreft een omgevingsvergunning en de wijziging van drie reeds verleende vergunningen: de watervergunning en de tweede wijziging van de twee Natuurbeschermingswetvergunningen (verleend door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). Overigens betreft het een tweede cluster besluiten ten behoeve van de uiterwaardmaatregel Scherenwelle. Het eerste cluster omvatte de eerste wijziging van de twee Natuurbeschermingswetvergunningen en een omgevingsvergunning.

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over ontwerpbesluiten.

Toelichting ontwerpbesluiten
De nieuwe inrichting van Scherenwelle omvat onder andere de aanleg van een eenzijdig met de IJssel verbonden nevengeul en een aanpassing van de daarop aansluitende, bestaande hank. Deze nevengeul en hank worden met een gewijzigde, grotere diepte aangelegd (1,0 in plaats van 0,3 meter beneden NAP). Daarnaast wordt een extra zomerkade met klepduiker aangelegd ten behoeve van de waterhuishouding in het oostelijk deel van de uiterwaard. Voor de exacte ligging van de nevengeul, hank en extra zomerkade met klepduiker wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.

Omgevingsvergunning en gewijzigde watervergunning Scherenwelle
Vanwege de verdiepte aanleg van de nevengeul/hank en de aanleg van een extra zomerkade met klepduiker zijn een omgevingsvergunning en een wijziging van de reeds verleende watervergunning nodig.

Gewijzigde Natuurbeschermingswetvergunningen Scherenwelle
Vanwege de verdiepte aanleg van de nevengeul/hank en de aanleg van een extra zomerkade met klepduiker is ook een wijziging van de twee reeds verleende Natuurbeschermingswet-vergunningen nodig (door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). Daarnaast is ook een wijziging van beide vergunningen nodig om, onder voorwaarden, zowel in het najaar als in het voorjaar werkzaamheden in Scherenwelle te kunnen uitvoeren.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van donderdag 19 mei 2016 tot en met woensdag 29 juni 2016 liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvragen):


U kunt de betreffende stukken inzien op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.


Digitale inzage

  • De ontwerpbesluiten en alle bijbehorende stukken kunt u ook inzien via deze website.


Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van donderdag 19 mei 2016 tot en met woensdag 29 juni 2016 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.

Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het betreffende ontwerpbesluit naar:

Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over het ontwerpbesluit dient u daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via het telefoonnummer 06-20613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegde gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.