Ontwerpbesluiten

Van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013 hebben onderstaande stukken ter inzage gelegen.

  1. Ontwerpomgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit “afwijking van het bestemmingsplan” van het college van B&W van de gemeente Kampen met bijbehorende stukken.
  2. Ontwerpprojectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende stukken, waaronder het MER.
  3. Ontwerpwatervergunning op grond van de Waterwet van Waterschap Groot Salland met bijbehorende stukken.
  4. Ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Minister van Economische Zaken met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling.
  5. Ontwerpvergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met bijbehorende stukken, waaronder de Passende Beoordeling.
  6. Ontwerpontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Minister van Economische Zaken met bijbehorende stukken.
  7. Ontwerpvergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende stukken, waaronder het MER.

Deze besluiten worden met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid.