Cluster 13

Cluster 13 betreft een watervergunning van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • De tijdelijke omlegging van de wegverbinding de Slaper tussen de Zwartendijk/Nieuwendijk en het viaduct over de Hanzelijn, gedurende een periode van maximaal 10 jaar. Deze omlegging is nodig omdat het huidige tracé van de Slaper wordt doorsneden door de hoogwatergeul en de bijbehorende dijken. Ten behoeve van de waterhuishouding worden naast de wegverbinding ook enkele watergangen en duikers aangelegd. Voor de omlegging wordt gedurende een periode van 10 jaar afgeweken van het bestemmingsplan en vinden ingrepen in de waterhuishouding plaats. Om die reden zijn respectievelijk een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig. Voor de locaties van de wegverbinding, de watergangen en de duikers wordt verwezen naar het (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 24 maart 2016 tot en met woensdag 4 mei 2016.
  • Definitieve besluiten: woensdag 18 mei 2016 tot en met woensdag 29 juni 2016.