Ontwerpbesluiten uiterwaardmaatregel Zalkerbosch

Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wordt onder andere de uiterwaard Zalkerbosch opnieuw ingericht. Voor deze uiterwaardmaatregel zijn besluiten nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet.

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over ontwerpbesluiten.

Toelichting ontwerpbesluiten

Omgevingsvergunning Zalkerbosch
Met de nieuwe inrichting van de uiterwaard Zalkerbosch wordt natuurontwikkeling beoogd, waarbij (onder andere) hardhoutooibos wordt aangelegd. Ten behoeve van deze natuurontwikkeling worden enkele bestaande bomen gekapt. Om de voorgenomen aanleg- en kapwerkzaamheden te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij dit ontwerpbesluit ter inzage liggende kaartmateriaal.

Watervergunning Zalkerbosch
De aanleg- en kapwerkzaamheden in de uiterwaard Zalkerbosch vinden voor een deel plaats in de beschermingszone van een waterkering. Om die reden is een watervergunning nodig. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij dit ontwerpbesluit ter inzage liggende kaartmateriaal.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van donderdag 9 juli 2015 tot en met woensdag 19 augustus 2015 liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvragen):
- Ontwerp-watervergunning (dagelijks bestuur Waterschap Groot Salland);
- Ontwerp-omgevingsvergunning (burgemeester en wethouders gemeente Kampen).

U kunt de betreffende stukken inzien op de volgende locaties:
- provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur;
- gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 19.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Digitale inzage
- De ontwerpbesluiten en alle bijbehorende stukken kunt u ook inzien via: www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van donderdag 9 juli 2015 tot en met woensdag 19 augustus 2015 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.

Schriftelijk
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het betreffende ontwerpbesluit naar:

Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over het ontwerpbesluit dient u daarvoor een afspraak te maken met de heer J.J. van Burg via het telefoonnummer 06-20613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegde gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.