Ontwerpbesluiten uiterwaardmaatregel Scherenwelle en ontwerp-ontgrondingvergunning verlaging zomerbed

Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel wordt onder andere de uiterwaard Scherenwelle opnieuw ingericht. Voor deze uiterwaardmaatregel zijn besluiten nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). In het geval van de Natuurbeschermingswet 1998 betreft het een wijziging van de twee reeds verleende vergunningen (door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). Naast de voornoemde besluiten is ook een ambtshalve wijziging van de reeds verleende vergunning op grond van de Ontgrondingenwet nodig. Dit besluit heeft alleen betrekking op de verlaging van het zomerbed (en niet op de uiterwaardmaatregelen).

Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van dit project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over ontwerpbesluiten.

Toelichting ontwerpbesluiten
Omgevingsvergunning Scherenwelle
De nieuwe inrichting van Scherenwelle omvat onder andere een kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de uiterwaarddelen met rietmoeras en ooibos. Daarnaast wordt een eenzijdig met de IJssel verbonden nevengeul aangelegd. Hiervoor zijn kap- en graafwerkzaamheden nodig. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is een omgevingsvergunning nodig. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij het ontwerpbesluit ter inzage liggende kaartmateriaal.
Gezien het belang van een tijdige start van de werkzaamheden (in verband met het broedseizoen) wordt voor dit besluit toepassing gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), door te bepalen dat de omgevingsvergunning terstond na haar bekendmaking in werking treedt.

Gewijzigde Natuurbeschermingswetvergunningen Scherenwelle
Om voor het volgende broedseizoen (april tot en met oktober) te kunnen starten met de werkzaamheden in Scherenwelle is een wijziging van de twee reeds verleende Natuurbeschermingswet-vergunningen nodig (door onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel). Hiermee wordt voor het rietmoeras en het ooibos een groeiseizoen gewonnen. De wijzigingen van de twee vergunningen maken het mogelijk om onder voorwaarden de werkzaamheden in het broedseizoen voort te zetten.

Gewijzigde Ontgrondingenwetvergunning verlaging zomerbed
Op initiatief van het bevoegde gezag vindt een ambtshalve wijziging van de reeds verleende Ontgrondingenwetvergunning plaats. Het betreft een wijziging van de voorschriften omtrent archeologie en de procedure voor de goedkeuring van werkplannen.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van donderdag 25 december 2014 tot en met woensdag 4 februari 2015 lagen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken (inclusief de aanvraag):

  • Ontwerp-omgevingsvergunning (burgemeester en wethouders gemeente Kampen);
  • Ontwerp-Natuurbeschermingswetvergunning (Staatssecretaris van Economische Zaken);
  • Ontwerp-Natuurbeschermingswetvergunning (Gedeputeerde Staten van Overijssel);
  • Ontwerp-Ontgrondingenwetvergunning (Minister van Infrastructuur en Milieu).