Reactienota’s Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (concept)

De ontwerpbesluiten voor het realiseren van de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid met de maatregel hoogwatergeul bij Kampen (Reevediep) en de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel hebben van 6 juni tot en met 17 juli 2013 ter inzage gelegen. In die periode zijn 53 zienswijzen ingediend op de ontwerpbesluiten voor de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en 10 zienswijzen op de ontwerpbesluiten voor de Zomerbedverlaging. Deze zienswijzen en de reactie daarop van de bevoegd gezaginstanties zijn nu verwerkt in de concept-Reactienota Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en de concept-Reactienota Zomerbedverlaging. Deze Reactienota’s zijn nu openbaar.

De concept-Reactienota’s zijn toegezonden aan de verschillende bevoegd gezaginstanties zodat zij deze kunnen betrekken bij het nemen van hun definitieve besluiten. Zo wordt de Reactienota Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid in de gemeenteraden van Kampen en Dronten betrokken bij de definitieve besluitvorming over hun bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid en in het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland bij de definitieve besluitvorming over hun Projectplan Waterwet. Behandeling door de bevoegd gezaginstanties kan ertoe leiden dat de definitieve Reactienota’s op inhoud afwijken van de concept-Reactienota’s.

Bekendmaking begin 2014
Begin 2014 werden de definitieve besluiten met de definitieve Reactienota’s ter inzage gelegd. Dat was het moment waarop belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, beroep konden instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat geldt ook voor belanghebbenden, die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.

De terinzagelegging van de definitieve besluiten voor de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel vond tegelijkertijd plaats.