Reconstructie Kamperstraatweg

In de komende periode werkt Isala Delta aan de omlegging van de Kamperstraatweg. Een deel van de Kamperstraatweg komt namelijk over de recreatieschutsluis en het inlaatwerk te liggen. De werkzaamheden, die in drie fases worden uitgevoerd, vinden plaats tussen de rotonde ‘het Onderdijks’ en de kruising bij de Zande.

Fase 1: Reconstructie Kamperstraatweg
In fase 1 geldt een halve rijbaanafzetting. Het verkeer wordt geregeld middels verkeerslichten. Fietsverkeer kan veilig gebruik blijven maken van de route over het bestaande fietspad.

De reconstructie van de huidige Kamperstraatweg bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het doortrekken van het fietspad bovenop de IJsseldijk, middels het aanbrengen van een betonpad van 3 meter breed;
  • Verbreding van de Kamperstraatweg tussen rotonde “het Onderdijks” en de aansluiting bij de recreatieschutsluis. De verbreding is noodzakelijk omdat de wegbreedte niet voldoet aan de nu geldende eisen;
  • Het aanpassen van de kruising Chalmotweg en Kamperstraatweg. De kruising bestaat nu voor een gedeelte uit betonklinkers, maar zal volledig in asfalt met drempels worden uitgevoerd. Tevens wordt hier ook de aansluiting op het fietspad langs de Kamperstraatweg aangepast;
  • Reconstructie van de nieuwe kruising bij de Zande. Op deze kruising vervalt de voorsorteerstrook vanaf de Kamperstraatweg richting de Zande. Ook hier wordt een verkeersdrempel aangebracht. De oversteek van het fietspad wordt ook aangepast. De oversteek van het fietspad wordt verlegd richting het zuiden, zodat het verkeer vanaf de Jules Hasselweg meer overzicht heeft op het fietspad bij het oprijden van de Kamperstraatweg (richting Wezep).

Fase 2: Werkzaamheden nieuwe Kamperstraatweg
In fase 2 wordt de nieuwe Kamperstraatweg gerealiseerd. Dit is het gedeelte over de recreatieschutsluis richting het zuiden over het inlaatwerk, tot aan de aansluiting op de bestaande Kamperstraatweg (zie tekening fase 2). Deze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van asfalt op de funderingsbanen, op de inlaatconstructie en op de recreatieschutsluis.

Fase 3: Tijdelijke afsluiting Kamperstraatweg
In fase 3 worden de aansluitingen (bij de recreatieschutsluis en ten zuiden van de inlaat) met de nieuwe Kamperstraatweg gerealiseerd. Tussen de rotonde “het Onderdijks” en de kruising de Zande, worden de deklagen van het asfalt vervangen. Het vervangen van de deklagen bestaat uit het frezen van de bestaande bovenlaag van het asfalt; hierna wordt er een asfaltwapening aangebracht en zullen er twee lagen asfalt worden aangebracht.

Over het gehele traject worden de bermen, na afronding van de asfalteringswerkzaamheden, afgewerkt. Er wordt nieuwe bebording geplaatst en er worden markeringen aangebracht. Het traject russen de rotonde “Onderdijks” en de Jules van Hasseltweg zal na de reconstructie een 60 km zone zijn. Daarom worden er ter plaatse van de Chalmotweg en de Jules van Hasseltweg drempels in de Kamperstraatweg aangebracht.

Planning:

  • Fase 1 start op 5 februari en loopt door tot en met 23 februari 2018;
  • Fase 2 loopt van 26 februari tot en met 31 maart 2018;
  • Fase 3 vindt begin april 2018 plaats.