Samen doorwerken aan waterveiligheid - Recreatieterreinen

Aan de oevers van het Drontermeer liggen verschillende recreatievoorzieningen: de Music Club Kampen, kanovereniging Skonenvaarder, camping en jachthaven Roggebotsluis, de haven van watersportvereniging Roggebot en de passantenhavens Smient en Meerkoet van de Stichting Gastvrije Randmeren. De realisatie van het waterveiligheidsprogramma IJsseldelta heeft gevolgen voor deze, buitendijkse, recreatievoorzieningen. In de planuitwerking van het project Recreatieterreinen wordt de impact per locatie onderzocht.

Waarom?
Voor de afvoer van hoogwater op de IJssel is de nieuwe hoogwatergeul het Reevediep noodzakelijk. De eerste fase is (Ruimte voor de Rivier IJsseldelta) imiddels afgerond en de projecten van de tweede fase zijn gestart. . . Voor de recreatieterreinen is vooral het verwijderen van het Roggebotcomplex van belang. Daardoor komt het noordelijk deel van het Drontermeer - dat is ingericht op de (geringe) waterdynamiek van het Veluwerandmeersysteem, waarvan het Drontermeer sinds de aanleg onderdeel vormt - rechtstreeks in verbinding te staan met het IJsselmeer. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot hoogwater door een noordwester storm, maar ook tot laagwater door toename in de peilfluctuaties. Samengevat neemt na het verwijderen van het Roggebotcomplex de waterdynamiek ten zuiden van de sluis toe ten opzichte van de huidige situatie. Dat leidt voor de buitendijkse recreatieterreinen tot een afname van de waterveiligheid en een toename van de hinder en overlast.

Wat gaan we doen?
In de planuitwerkingsfase worden de effecten van het dynamischer waterpeil op de recreatievoorzieningen in kaart gebracht en wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze effecten te voorkomen of te beperken. Resultaat van dit onderzoek kan ook compensatie zijn, in de vorm van een schadevergoeding. Wanneer de conclusie van het onderzoek is dat er maatregelen genomen moeten worden, worden deze in de planuitwerkingsfase verder (ontwerp)technisch uitgewerkt en worden de kosten geraamd. De maatregelen moeten uiterlijk in 2022 te zijn gerealiseerd.