Samen doorwerken aan waterveiligheid - Recreatieterreinen

Aan de oevers van het Drontermeer liggen verschillende recreatievoorzieningen: de Music Club Kampen, kanovereniging Skonenvaarder, camping en jachthaven Roggebotsluis, de haven van watersportvereniging Roggebot en de passantenhavens Smient en Meerkoet van de Stichting Gastvrije Randmeren. IJsseldelta fase 2 veroorzaakt effecten op deze recreatievoorzieningen. In de planuitwerking IJsseldelta fase 2 wordt de impact per locatie onderzocht.

Waarom?
Voor de afvoer van hoogwater op de IJssel is de nieuwe hoogwatergeul het Reevediep noodzakelijk. De eerste fase is in uitvoering (Ruimte voor de Rivier IJsseldelta). Voor de afronding in het kader van IJsseldelta fase 2 wordt gewerkt aan de planuitwerking. Voor de recreatieterreinen is vooral het verwijderen van het Roggebotcomplex van invloed. Daardoor komt het noordelijk deel van het Drontermeer - dat is ingericht op de (geringe) waterdynamiek van het Veluwerandmeersysteem, waarvan het Drontermeer sinds de aanleg onderdeel vormt - rechtstreeks in verbinding met het IJsselmeer. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot hoogwater door een noordwester storm, maar ook tot laagwater door toename in de peilfluctuaties. Samengevat neemt na het verwijderen van het Roggebotcomplex in vergelijking met de huidige situatie ter plekke de waterdynamiek toe, wat leidt tot een afname van de waterveiligheid en een toename van hinder en overlast.

Wat gaan we doen?
In de planuitwerking fase worden de effecten van het dynamischer waterpeil op de recreatievoorzieningen in kaart gebracht en wordt onderzocht hoe deze kunnen worden voorkomen of beperkt door het treffen van maatregelen. Resultaat van dit onderzoek kan ook compensatie zijn, in de vorm van een schadevergoeding. Wanneer de conclusie van het onderzoek is dat er maatregelen genomen moeten worden, worden deze in de planuitwerking fase verder (ontwerp)technisch uitgewerkt en worden de kosten geraamd. De maatregelen dienen uiterlijk in 2022 te zijn gerealiseerd.