Het inlaatsysteem

Het inlaatsysteem reguleert de waterinstroom in het Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Het inlaatwerk zelf bestaat uit een brug, een grondlichaam (drempel) en een stroombaan. Het voornaamste doel van het inlaatsysteem is het afvoeren van hoogwater van de IJssel waardoor de waterstand op de IJssel daalt. Bij hoogwater zal een deel van het IJsselwater via het inlaatsysteem naar het Reevediep stromen. Daarnaast kan vis en vee zich verplaatsen tussen IJssel en Reevediep via een migratiegeul.

Door de directe verbinding met het IJsselmeer kent het Reevediep in de dagelijkse praktijk de waterstanden en peildynamiek van het IJsselmeergebied. Bij hoogwater stroomt het IJsselwater over de drempel door de dijkopening de bypass in. Naar verwachting gebeurt dit eens in de 5 jaar.

Ook is het mogelijk dat water vanuit het IJsselmeer en Reevediep door noordwestelijke storm wordt opgestuwd waardoor de stroombaan volloopt en het grondlichaam overstroomt. Bij normale afvoer op de IJssel, staat het inlaatsysteem droog. Het inlaatwerk wordt in het zuidelijke deel van de verlegde IJsseldijk gerealiseerd.

Ontwerp stroombaan
Het maaiveld aan weerszijden van het inlaatwerk wordt verlaagd: de bestaande IJsseldijk en de uiterwaard worden als stroombaan afgegraven tot een hoogte van 0,5 meter boven NAP. Deze stroombaan wordt aan de noord- en zuidzijde aangesloten op het bestaande hogere gronden op circa 1,5 meter boven NAP in de Onderdijkse Waard. De verlegde IJsseldijk komt ten oosten van de huidige dijk, inclusief de verlegde Kamperstraatweg.

Ontwerp grondlichaam
De stroombaan eindigt bij de IJssel op een grondlichaam met een ontwerphoogte van 1,5 meter boven NAP. Dit grondlichaam ligt op minimaal 25 meter uit de oever van de IJssel en heeft een kruinbreedte van 10 m. Het grondlichaam wordt aan de noordzijde van de stroombaan aangesloten op de bestaande hogere gronden in de Onderdijkse Waard. Aan de zuidzijde loopt het grondlichaam vanaf het einde van de stroombaan in hoogte op naar 1,7 meter boven NAP om te voorkomen dat het grondlichaam hier bij de aansluiting op de IJsseldijk als eerste gaat overstromen.

Ontwerp migratiegeul
Aan de noordrand van het inlaatsysteem wordt een migratiegeul gerealiseerd die onder de Inlaat doorloopt. Deze migratiegeul loopt evenwijdig aan de stroombaan tussen IJssel en Reevediep. De geul is 6 meter breed, de bodem ligt op 1,5 meter onder NAP en de geul heeft flauwe oevers.

Ontwerp Inlaat
Het ontwerp van de Inlaat moet duidelijk laten zien wat de werking is van dit kunstwerk, zowel bij laag- als bij hoogwater. Qua vormgeving en materiaalgebruik lijkt de inlaat sterk op de Nieuwendijksbrug. De inlaat is 260 meter lang en steunt op 14 pijlerwanden. De fundering bestaat uit ruim 400 heipalen. De verlegde Kamperstraatweg loopt straks over de inlaat. Vanaf het voorjaar van 2018 rijdt het wegverkeer dus over de inlaat. Aan de westzijde komt een fietspad, uitgevoerd in beton. De asfaltwegweg op de brug is 6,5 meter breed, het fietspad is 3 meter breed, en de toegestane maximumsnelheid op de weg is 60 km/u.

Juli 2017: de fundering van de inlaat is gerealiseerd en de eerste pijlers zijn inmiddels gestort en ontkist.


Wist je dat?

  • De fundering van het inlaatwerk bestaat uit ruim 400 heipalen;
  • De brug van het inlaatwerk steunt op 14 pijlerwanden;
  • In het voorjaar van 2018 is het inlaatwerk gereed en loopt de Kamperstraatweg hier overheen.