Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid met als onderdeel de hoogwatergeul bij Kampen (Reevediep)

Van 23 januari 2014 tot en met 6 maart 2014 hebben onderstaande besluiten ter inzage gelegen.

  1. Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeenteraad van Kampen met bijbehorende documenten, waaronder het MER planstudie IJsseldelta-Zuid.
  2. Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid-Dronten (8090) van de gemeenteraad van Dronten met bijbehorende documenten, waaronder het MER planstudie IJsseldelta-Zuid.
  3. Projecptlan "Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)" op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende documenten, waaronder het MER planstudie IJsseldelta-Zuid.
  4. Goedkeuringsbesluiten van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en het Projectplan "Waterkeringen IJsseldelta-Zuid" op grond van de Waterwet van het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland en de Minister van Infrastructuur en Milieu met bijbehorende documenten, waaronder het MER planstudie IJsseldelta-Zuid. 
  5. Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van Economische Zaken met bijbehorende documenten. 
  6. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Staatssecretaris van Economische Zaken met bijbehorende documenten, waaronder de Passende Beoordeling. 
  7. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel met bijbehorende documenten, waaronder de Passende Beoordeling. 
  8. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland met bijbehorende documenten, waaronder de Passende Beoordeling. 
  9. Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen (dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe geluidgevoelige functies in het plandeel Reeve als onderdeel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen). 
  10. Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen (dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe geluidgevoelige functies in de overige locaties als onderdeel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen).

Alle besluiten met uitzondering van de besluiten op grond van de Wet geluidhinder (nrs. 9 en 10) zijn gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Wel is het verkeers-/ geluidrapport dat als basis dient voor deze besluiten herzien. Bijlage 1 van de Reactienota Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid bevat een overzicht van de wijzigingen. Deze besluiten worden volgens dezelfde procedure (gemeentelijke en provinciale coördinatieregeling) voorbereid, waarbij de provincie Overijssel zorg draagt voor de algehele coördinatie.

De ontwerpbesluiten hebben ter inzage gelegen van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De in deze periode ingediende zienswijzen hebben geleid tot diverse wijzigingen in de besluiten. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de (ambtshalve) wijzigingen wordt verwezen naar de Reactienota Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid die onderdeel uitmaakt van de besluiten. Op 16 augustus 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een toetsingsadvies over het MER uitgebracht. In de Reactienota is een bijlage toegevoegd waarin is toegelicht hoe het advies van de commissie is verwerkt in de definitieve m.e.r.-plichtige besluiten.

Van 24 april 2014 tot en met 5 juni 2014 hebben onderstaande besluiten ter inzage gelegen.

Welke besluiten lagen ter inzage?

1. Het Exploitatieplan “Dorp Reeve, bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid” van de gemeenteraad van Kampen vastgesteld op 12 december 2013 op grond van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening met bijbehorende documenten. Dit exploitatieplan is verbonden aan het eveneens op 12 december 2013 vastgestelde bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid.

Het Exploitatieplan “Dorp Reeve, bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid” is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. Voor de ambtshalve wijzigingen die zijn doorgevoerd kunt u bijlage 1 van de Reactienota Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid raadplegen.

2. Het besluit van de gemeenteraad van Kampen van 12 december 2013 op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening om voor het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid geen exploitatieplan vast te stellen voor de deelgebieden:
A. recreatiecomplex Roggebotsluis;
B. cluster 5 Rood voor Rood-kavels aan de Buitendijksweg;
C1. Rood voor Rood-kavel aan de Venendijk-Zuid;
C2. Rood voor Rood-kavel aan de Venendijk-Zuid;
E. bestemming Gemengd-1 (bekend als het “infocentrum”);
F. bestemming Gemengd-2 (bekend als de zone N50);
G. uitbreiding bedrijfskavel hoek Slaper/Zwartendijk;
H. twee kavels bestemming Gemengd-3 aan de Zwartendijk

Omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden in deze deelgebieden anderszins verzekerd is en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

3. Het besluit van de gemeenteraad van Dronten van 19 december 2013 op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening om voor het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid-Dronten (8090) geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.