Weekkaart 9 - 10

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei.
De ontgraving van de vaargeul Reevediep is gereed (2). In het Drontermeer wordt de aanleg van de rieteilandjes opgestart. Bij het Reevesluiscomplex (6) bestaan de grondwerkzaamheden uit het aanbrengen van oeverbescherming bestaande uit geotextiel en stortsteen Het uitkijkpunt bij de Reevesluis is toegankelijk.

De realisatie van de binnendijkse waterhuishouding verloopt volgens planning, deze werkzaamheden bestaan uit het (ver)graven van watergangen en aanbrengen van duikers. De bouw van gemaal koerskolk is afgerond (9). De bouw van gemaal Zwartendijk is afgerond (8).

Bij de Recreatieschutsluis (3) zijn er werkzaamheden aan de technische installaties. De werkzaamheden aan de voorhaven zuidzijde, bestaande uit de ontgraving en aanbrengen van het remmingwerk, zijn ook gereed.

Ten zuiden van de sluis bouwen wij het Inlaatwerk (7). De fundering is gereed, op dit moment bestaan de werkzaamheden uit het afbouwen, zoals het aanbrengen van leuningwerk.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd.