Zomerbedverlaging

Het doel van de zomerbedverlaging is waterstanddaling, waarmee de hoogwaterveiligheid rondom de IJssel wordt vergroot. Het zomerbed van de IJssel is in 2016 over een afstand van zeven kilometer verlaagd, tussen Kampen en de Eilandbrug, bij de monding. Dit is gedaan door de bodem af te graven. De rivierbodem is daardoor dieper komen te liggen.

Het zomerbed is de bodem van de rivier, maar dan alleen de bodem die de rivier in de zomermaanden in beslag neemt: het gebied waar de schepen varen. ’s Winters en in het vroege voorjaar kan de rivier breder worden en de uiterwaarden blank zetten. De hele strook tussen de twee dijken heet dan ook het winterbed.

In de zomer van 2016 zijn vijf grote betonnen schanscaissons gemonteerd bij de Stadsbrug in de IJssel. Ze vormen een soort bumpers, die de brug moeten beschermen tegen uit koers geraakte schepen. In verband met de zomerbedverlaging moest de huidige aanvaarbescherming van de Stadsbrug worden aangepast.

Nieuwe inrichting vijf uiterwaarden

Met de inrichting van een vijftal uiterwaarden tussen Kampen en Zwolle wordt invulling gegeven aan de ruimtelijke kwaliteitsopgave van de PKB Ruimte voor de rivier. Hierbij richten we ons vooral op het behoud en de versterking van de bijzondere natuurwaarden van de IJsseldelta en de toegankelijkheid van het gebied.

Zo gaan we in september tot en met december 2016 in Scherenwelle het oppervlak Kievitsbloemhooiland vergroten met ca. 12 hectare en zal een nieuwe geul worden aangelegd. Net als in de Vreugderijkerwaard wordt het aanwezige Rietmoeras verjongd door lokaal open plekken te maken. In de Koppelerwaard is de bestaande plasdrassituatie voor weidevogels verbeterd door het bouwen van een roosmolen, zodat ze er beter voedsel kunnen vinden.

Door de natuurlijke (hoogte)verschillen in het Zalkerbosch is er veel potentie voor verschillende natuur. In het voorjaar van 2016 is ca. 5 hectare hardhoutooibos en 4 hectare stroomdalgrasland op de oeverwal gerealiseerd. Ten slotte is in 2015 in Bentinckswelle een nevengeul aangelegd, waarmee ook een gunstiger foerageergebied voor steltlopers is gecreëerd.